Privacy

In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop Vliegenthart Advocatuur met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens
Vliegenthart Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Veerkade 5 D, 3016 DE in Rotterdam. Wij zijn telefonisch te bereiken op 010 4360 350 of per e-mail via advocatuur@cvliegenthart.nl.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Vliegenthart Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • onze cliënten;
 • onze potentiële cliënten met wie wij contact hebben gelegd;
 • bezoekers van onze website;
 • ontvangers van mailings;
 • alle andere personen die contact opnemen met ons, waarvan wij contactgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens, die u zelf aan ons hebt verstrekt, dan wel die gegenereerd zijn tijdens uw bezoek aan onze website dan wel het lezen van mailings.

Persoonsgegevens door u verstrekt kunnen zijn:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens door u verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites cq buttons, noch voor de daar vermelde inhoud.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden bij ons geregistreerd. Onderstaand een overzicht:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten. In ieder geval worden uw adresgegevens, alsmede telefoon en email geregistreerd, maar ook andere gegevens, noodzakelijk voor een goede behandeling van uw zaak, worden geregistreerd. Ook voor facturatie en verwerking van onze administratie worden gegevens gebruikt.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  Ten behoeve van aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand is het verstrekken van diverse persoonsgegevens, zoals BSN, gezinssamenstelling, alsmede het controleren van uw identiteit een wettelijke verplichting.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht ons bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen (registratie van identiteitsbewijs zoals ID of paspoort) .

 • Het onderhouden van contact met u.
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
  Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens.

De volgende gegevens analyseren wij:
* Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact met onze website.

 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
  Wij vragen cliënten altijd achteraf mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website
 • Het maken van gebruikersstatistieken.
  De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming . U geeft ons deze toestemming door de opdrachtovereenkomst te ondertekenen. U kunt deze toestemming weer intrekken indien u dat wenst.
 • Wettelijke verplichting (wwft, gefinancierde rechtsbijstand)
 • In verband met een gerechtvaardigd belang (denk hierbij aan onze verplichting een deugdelijke administratie te voeren, die wij onder brengen bij derden, incasso van vorderingen, maar ook onze eigen commerciële belangen, zoals relatiebeheer).

Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Wij kunnen bijv. bijvoorbeeld werken met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van commerciële mailings dan wel het verwerken van onze administratie cq incasseren van vorderingen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld aan een wederpartij, de deurwaarder, rechtbanken, raad voor rechtsbijstand, overheidsinstellingen, etc.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Er is geen noodzaak uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), op uitzonderlijke dossiers na, waarbij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. In de laatste gevallen zal vooraf met de betrokkene worden besproken hoe een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw contactgegevens (NAW, telefoon, email) maximaal 20 jaar bewaren ten behoeve van mogelijk commerciële doeleinden als het verzenden van mailings dan wel actuele voor uw toenmalig zaak relevante juridische ontwikkelingen. Uw overige gegevens zullen samen met de vernietiging van uw dossier na 7 jaar na sluiting van het dossier plaatsvinden.

Vragen of klachten
U hebt het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens in onze registers. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Ook voor klachten over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met C. Vliegenthart: 010-4360350. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen
Privacy wetgeving is aan sterke verandering onderhevig. Ook ons privacy statement kan om die reden wijzigen. Ingrijpende wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt.

16 mei 2018 versie: 1.0